Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

misioludek
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viascorpix scorpix
misioludek
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

March 09 2019

misioludek
0379 43ab 500
misioludek
6639 442f
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viapurrn purrn
misioludek
misioludek
misioludek
misioludek
misioludek
7053 66fc 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawujcioBat wujcioBat
misioludek
7266 a803 500
Reposted fromstroschek stroschek viawujcioBat wujcioBat
misioludek
1521 1677 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadunkellicht dunkellicht
misioludek

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viadunkellicht dunkellicht
misioludek
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawujcioBat wujcioBat

March 04 2019

misioludek
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viasowaaa sowaaa

February 28 2019

misioludek
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawujcioBat wujcioBat
misioludek

February 16 2019

8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viadunkellicht dunkellicht
misioludek
7977 9b20
Reposted frommalice malice viapurrn purrn
misioludek
7562 b4f4
Reposted frommalice malice viapurrn purrn
misioludek
5229 463f
Reposted fromsavatage savatage viapurrn purrn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl