Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

misioludek

March 17 2017

misioludek
7190 84f5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viazEveR zEveR
6649 c761 500

I just love her tattoos…

Reposted fromkollekte kollekte
5548 46e6 500
Reposted fromamatore amatore viazEveR zEveR
misioludek
4599 45d5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazEveR zEveR
misioludek
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazEveR zEveR
misioludek
5983 99d8
Awwwww, I want it BADLY!
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazEveR zEveR
misioludek
misioludek
(...)

Już kiedy miała osiem lat, usypiała ściskając jedną swą rączką drugą i wyobrażała sobie, że trzyma mężczyznę, którego kocha, mężczyznę swego życia. Jeśli więc teraz ściskała przez sen rękę Tomasza z taką wytrwałością, to dlatego, że od dzieciństwa to trenowała i przygotowywała się do tego.
(...)    
(Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu)
Reposted fromzielono zielono viatoniewszystko toniewszystko
misioludek
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viazEveR zEveR
misioludek
4844 5087
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viazEveR zEveR
9064 e836 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viazEveR zEveR
5325 9714 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
0145 e982
misioludek
2854 e672 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viawujcioBat wujcioBat
misioludek
9298 8a57
Reposted fromverronique verronique viawujcioBat wujcioBat
0315 ee9c 500

unfugbilder:

derweil in USA

Reposted fromtron tron viawujcioBat wujcioBat
misioludek
Reposted fromcarfreitag carfreitag viawujcioBat wujcioBat
misioludek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl